Vorgehängte hinterlüftete Fassade, Fassadensystem: POHL Europanel, Waben-Fassade, Material: Aluminium, Centrum Galerie Dresden
Contact